Έντυπα

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ 01/01/2019
Αίτημα Ανάθεσης Προμήθειας ΕΛΚΕ-ΟΠΑ (εφαρμογή από Ιανουάριο 2020)
Αίτημα Πληρωμής Αμοιβές για Επιτηδευματίες (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Αίτημα Πληρωμής Αμοιβές για μη Επιτηδευματίες (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Αίτημα Πληρωμής Υποτροφίες (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Αίτημα Πληρωμής Λοιπών Δαπανών (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Αίτημα Πληρωμής Πρακτικής Άσκησης (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αποδοχή Έργου ΠΜΣ
Αποδοχή Έργου (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Αποδοχή Έργου παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Εγκριση Πρότασης (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Αίτημα για Διενέργεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης Απευθείας Ανάθεσης (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Σχέδιο Υλοποίησης Έργου (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου ΜΠΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ
Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου Παροχής Υπηρεσιών με ΦΠΑ (τελευταία ενημέρωση 02/06/2020)
Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου (τελευταία ενημέρωση 02/06/2020)
Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου ΜΠΣ (τελευταία ενημέρωση 02/06/2020)

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ
Δανεισμός από Έργο σε Έργο (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Διευκόλυνση Λοιπών Έργων (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Διευκόλυνση ΠΜΣ (τελευταία ενημέρωση 10/06/2020)
Διευκόλυνση Ιδρυματικού Έργου ΕΣΠΑ (τελευταία ενημέρωση 20/11/2020)
Εκθεση Ταξιδίου-Travel Report (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Εντολή Μετακίνησης (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Προκαταβολή για Έξοδα Μετακίνησης (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)


ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πρακτικό Παραλαβής Ειδών (τελευταία ενημέρωση 15/10/2020)
Πρακτικό Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών (τελευταία ενημέρωση 15/10/2020)
Βεβαίωση Προμηθευτές
(τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Εγκριση Σύστασης Επιτροπής Καταστροφής Παγίων (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Εξουσιοδότηση Παραγγελίας (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Παραλαβή Βιβλία (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Πρακτικό Παραλαβής-Καλής Εκτέλεσης (Διαγωνισμοί) (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Πρωτόκολλο Καταστροφής Παγίων (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)
Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής (τελευταία ενημέρωση 28/11/2019)