Έντυπα

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ 01/01/2019
ΑίτημαΑνάληψηςΥποχρέωσης_ΕΛΚΕ-ΟΠΑ.xlsx
Αίτημα Πληρωμής Αμοιβές για Επιτηδευματίες_ΕΛΚΕ-ΟΠΑ.docx
Αίτημα Πληρωμής Αμοιβές για μη Επιτηδευματίες_ΕΛΚΕ-ΟΠΑ.docx
Αίτημα Πληρωμής Υποτροφίες_ΕΛΚΕ-ΟΠΑ.docx


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αποδοχή Έργου
Εγκριση Πρότασης


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης
Αίτημα για Διενέργεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας
Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης Απευθείας Ανάθεσης


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Σχέδιο Υλοποίησης Έργου


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου


ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ
Δανεισμός από Έργο σε Έργο
Διευκόλυνση Έργου
Εκθεση Ταξιδίου-Travel Report
Εντολή Μετακίνησης
Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης
Προκαταβολή για Έξοδα Μετακίνησης


OIKONOMIKH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εντολή Πληρωμής Αμοιβές
Εντολή Πληρωμής Λοιπές Δαπάνες
Εντολή Πληρωμής ΠΜΣ Αμοιβές
Εντολή Πληρωμής ΠΜΣ Λοιπές Δαπάνες
Μικρά Ταμεία


ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αναλώσιμα-Πάγιοι Εξοπλισμοί
Βεβαίωση Προμηθευτές
Εγκριση Σύστασης Επιτροπής Καταστροφής Παγίων
Εξουσιοδότηση Παραγγελίας
Παραλαβή Βιβλία
Πρακτικό Παραλαβής-Καλής Εκτέλεσης
Πρωτόκολλο Καταστροφής Παγίων
Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής