Οδηγίες διαδικασιών

Προτάσεις και Νέα Έργα

Αμοιβές
Υπολογισμός αμοιβών και εισφορών (excel - τελευταία ενημέρωση 04/04/2021)

Μετακινήσεις
Δαπάνες για μετακινήσεις (τελευταία ενημέρωση 01/02/2021)

Προμήθειες

Προϋποθέσεις για υπαγωγή συμβαλλομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016
Προϋποθέσεις για υπαγωγή συμβαλλομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016