Οδηγίες διαδικασιών

Προτάσεις και Νέα Έργα
Σημείωση: Κατά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων σε προσκλήσεις του ΕΛΙΔΕΚ παρακαλούμε όπως συμπληρώνετε ως e-mail του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το info@rc.aueb.gr

Αμοιβές

Μετακινήσεις
Δαπάνες για μετακινήσεις (τελευταία ενημέρωση 01/06/2023)

Προμήθειες

Προϋποθέσεις για υπαγωγή συμβαλλομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016
Προϋποθέσεις για υπαγωγή συμβαλλομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016