ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/12/2016

Αριθμός: 11 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/2172-16

Προθεσμία υποβολής: 14/12/2016

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Μιλάνο, τη Νίκαια και το Μονακό στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ των έργων με τίτλους «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών» Full Time 2016-2017» και «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών»


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Νο11/2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής στο Μιλάνο, τη Νίκαια και το Μονακό, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ των έργων με τίτλους «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών» Full Time 2016-2017» και «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών», έως του ποσού των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Επικοινωνία: κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704), κα Ι. Γρίβα (210.8203703)


Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2016-11-ΨΕ7Κ469Β4Μ-Υ53


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ