Οδηγίες με βάση τον Ν.4957/2022Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και σε συνέχεια της από 7/9/2022 απόφασης της 131ης Συνεδρίασης της ΕΕΔ, ακολουθούν οι παρακάτω σχετικές οδηγίες:

Α. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 243 του Ν. 4957/2022 με θέμα «Ομάδα Έργου Απασχόληση σε έργα/προγράμματα» με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου (έντυπο: «Αίτημα για σύσταση ομάδας έργου και έγκρισης απασχόλησης των μελών αυτής»), εγκρίνεται η ομάδα έργου κατά τον χρόνο αποδοχής διαχείρισης του έργου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του φορέα χρηματοδότησης, εφόσον υφίστανται. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται η ομάδα έργου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επισημαίνεται ότι για τα ενεργά έργα θα πρέπει να γίνει η δήλωση ομάδας έργου η οποία μπορεί να τροποποιείται σε περιπτώσεις ένταξης νέου μέλους ή αποχώρησης υφιστάμενου.

Σχετικά: Άρθρο 243 (Παράρτημα ΙΑ) και ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (Παράρτημα ΙΒ)

Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΜΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Ν.4957/2022 με θέμα «Λοιπές διατάξεις για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» και
2) της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του Ν.4957/2022 με θέμα «Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου»
τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε Π.Μ.Σ., μόνο υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των ελάχιστων υποχρεώσεών τους περί παροχής διδακτικού έργου. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμματα σπουδών β' και γ' κύκλου που οργανώνονται από το ΟΠΑ και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης (παρ.1 άρθρου 126).

Σχετικά: παρ.2 άρθρο 88, παρ.3 άρθρο 126 (Παράρτημα ΙΙ)

Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 248 του Ν. 4957/2022 που αφορά στις «Μετακινήσεις» δημιουργήθηκαν τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση:

1. Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για εθνικά έργα (αφορά μέλη της ομάδας έργου)
Αφορά έργα ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, matching funds, και προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημοσίου.
Πριν την πραγματοποίηση οποιαδήποτε μετακίνησης είναι απαραίτητη η έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

2. Υπεύθυνη Δήλωση για τήρηση ορίου ημερών εκτός έδρας για εθνικά έργα
Υποβάλλεται από κάθε μέλος της ομάδας έργου που πρόκειται να μετακινηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΥ του έργου και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο του αιτήματος έγκρισης μετακίνησης για εθνικά έργα.

3. Εντολή μετακίνησης για έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς ή ίδιους πόρους (αφορά μέλη της ομάδας έργου)
Υποβάλλεται από τον ΕΥ του έργου στον ΕΛΚΕ και δεν απαιτείται έγκριση άλλου οργάνου.

4. Αίτημα πρόσκλησης/μετακίνησης για πάσης φύσεως έργα (αφορά φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη της ομάδας έργου)
Χρησιμοποιείται για όλα τα έργα/προγράμματα όπου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος επιθυμεί να προσκαλέσει ένα ή και περισσότερα φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες ενός έργου/προγράμματος, όταν οι εν λόγω προσκεκλημένοι δεν είναι μέλη της ομάδας έργου/προγράμματος και δεν δικαιούνται αμοιβής σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η μετακίνηση. Πριν την πραγματοποίηση οποιαδήποτε μετακίνησης είναι απαραίτητη η έγκρισή της από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Σχετικά: Άρθρο 248 (Παράρτημα ΙΙΙ)