Παράρτημα ΙΙ: παρ.2 άρθρο 88 και παρ.3 άρθρο 126


Παράγραφος 2 του άρθρου 88 του Ν.4957/2022

Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε Π.Μ.Σ., μόνο υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των ελάχιστων υποχρεώσεών τους περί παροχής διδακτικού έργου. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση μελών Δ.Ε.Π. αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής.

Παράγραφος 3 του άρθρου 126 του Ν.4957/2022

Δικαίωμα αμοιβής για τη συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών β' και γ' κύκλου που οργανώνονται από το ΟΠΑ και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης (παρ.1 άρθρου 126) της παρ.1 έχει το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών α) έως δ) της παρ.2 του άρθρου 126, ήτοι μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ.ΕΤΕΠ, αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεών του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμματα σπουδών β' και γ' κύκλου που οργανώνονται από το ΟΠΑ και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης (παρ.1 άρθρου 126) της παρ.1. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως στο διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) της παρ.2 του άρθρου 126, ήτοι εντεταλμένοι διδάσκοντες, επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του ΟΠΑ, συνεργαζόμενοι καθηγητές και μεταδιδάκτορες του ΟΠΑ, αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που τους έχουν ανατεθεί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει με το Α.Ε.Ι. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.