Παράρτημα ΙΒ : Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Ομάδας Έργου


Κάθε έργο/πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκπονείται από ομάδα έργου, της οποίας προΐσταται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος.

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η ομάδα έργου κατά τον χρόνο αποδοχής διαχείρισης του έργου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του φορέα χρηματοδότησης, εφόσον υφίστανται. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται η ομάδα έργου καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν:

Α. Τακτικό Προσωπικό του Α.Ε.Ι.

Μέλη Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π, Ε.Τ.Ε.Π., υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ι.Δ.Α.Χ., 

Β. Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό προσωπικό τρίτων φορέων 

•  Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,
•  Ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, καθώς και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258),
•  Επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171, ήτοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι είτε κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό της αλλοδαπής είτε διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ερευνητή Γ’ βαθμίδας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α' 258), δύνανται να απασχολούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, αντίστοιχης βαθμίδας, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι.,
•  Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, ήτοι ερευνητές επί συμβάσει για τη διεξαγωγή ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου, που στοχεύει ιδίως στην παραγωγή ή τη βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, υπηρεσιών, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων που απασχολούνται στα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις πανεπιστημιακές κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα οποία αναφέρονται εφεξής στο παρόν ως ερευνητικές μονάδες του Α.Ε.Ι.,
•  Καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της αλλοδαπής.

Γ. Δημόσιοι υπάλληλοι σε φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η απασχόληση ως μελών της ομάδας έργου σε έργα/προγράμματα, φυσικών προσώπων που έχουν την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου σε φορείς της περ. α) της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), δυνάμει συμβάσεων έργου, χωρίς άλλη διαδικασία. Το εν λόγω προσωπικό έχει την υποχρέωση ενημέρωσης του φορέα του δημόσιου τομέα που υπηρετεί για τη συμμετοχή του στο έργο/πρόγραμμα και υποχρεούται να προσκομίσει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. άδεια άσκησης πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3528/2007, με την επιφύλαξη του άρθρου 127 του παρόντος, το αργότερο έως τον χρόνο εκκαθάρισης της αμοιβής του, άλλως η σύμβαση λύεται. Το προσωπικό του παρόντος αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και το ύψος των αποδοχών του δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών ανά μήνα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α' 201).

Δ. Φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι.

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η ομάδα έργου κατά τον χρόνο αποδοχής διαχείρισης του έργου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του φορέα χρηματοδότησης, εφόσον υφίστανται. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται η ομάδα έργου καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Χωρίς διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι προαναφερόμενες περιπτώσεις (Α) έως και (Δ)

Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού (Α) έως και (Δ), η εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου προς την Επιτροπή Ερευνών περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

•  Τη διάρκεια απασχόλησης και
•  το ύψος των αποδοχών, που πρέπει να είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του κάθε έργου/προγράμματος.
Ειδικώς για τη συμμετοχή προσωπικού των περιπτώσεων:
•  Τακτικό Προσωπικό του Α.Ε.Ι.,
•  Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και
•  Ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, καθώς και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258),

σε έργα/προγράμματα δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26), εφόσον η απασχόληση εκτελείται πέραν του ωραρίου απασχόλησής τους.

Ε. Πρόσθετο Ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, εργαστηριακό διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που επιλέγεται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας:

1) Πρόσθετο Προσωπικό που διεξάγει Διδακτικό και εν γένει Εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (Μ.Π.Σ.), επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) και θερινών ή χειμερινών σχολείων

Χωρίς διαδικασία επιλογής μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εισήγηση Ε.Υ και απόφαση του αρμοδίου ανά περίπτωση οργάνου περί ανάθεσης διδακτικού/διδακτικού έργου - έγκριση από ΕΕΔ

2) Πρόσθετο προσωπικό που διεξάγει Ερευνητικό ή Επιστημονικό ή εργαστηριακό έργο και η συμμετοχή του έχει αξιολογηθεί ή προταθεί από το Φορέα Χρηματοδότησης στο πλαίσιο υποβολής της πρότασης

Χωρίς διαδικασία επιλογής μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί σε έργα/προγράμματα, ανάλογα με την εργασία ή το έργο που του ανατίθεται ανά περίπτωση.

3) Πρόσθετο προσωπικό που διεξάγει Ερευνητικό ή Επιστημονικό ή εργαστηριακό έργο η συμμετοχή του οποίου κρίνεται αναγκαία από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση του έργου, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί από το Φορέα Χρηματοδότησης στο πλαίσιο υποβολής της πρότασης

Χωρίς διαδικασία επιλογής μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί σε έργα/προγράμματα, ανάλογα με την εργασία ή το έργο που του ανατίθεται ανά περίπτωση.

4) Πρόσθετο Διοικητικό, Τεχνικό και λοιπό προσωπικό

Επιλέγεται κατόπιν διενέργειας διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το προσωπικό των προαναφερόμενων περιπτώσεων (Δ) και (Ε), απασχολούνται δυνάμει σύμβασης ΙΔΟΧ ή σύμβασης έργου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1)  συνάπτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου/προγράμματος,
2)  συνδέονται με το αποτέλεσμα που παράγεται από το έργο

• Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τις ανάγκες έργου/προγράμματος που έχει σαφή ημερομηνία λήξης δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς περιορισμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού κάθε έργου ή προγράμματος.
Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τις ανάγκες έργου/προγράμματος που δεν έχει σαφή ημερομηνία λήξης, δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του έργου ή προγράμματος. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού της περ. Δ) κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο έχει απασχοληθεί στο ίδιο ή άλλο έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε., για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου απασχόλησης των πέντε (5) ετών, λαμβάνεται υπόψη μόνο η απασχόληση που διανύεται μετά τη νέα πρόσληψη του προσωπικού.