ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/07/2016

Αριθμός: 06 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/915-16

Προθεσμία υποβολής: 26/08/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με έναν Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής

 

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω Ειδικό Επιστήμονα είναι η Διαχείριση, Τεχνική Υποστήριξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-06-ΩΒΩΔ469Β4Μ-ΨΤΤ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ