ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/08/2016

Αριθμός: 06 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/915-16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-06-ΩΒΩΔ469Β4Μ-ΨΤΤ