ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/07/2016

Αριθμός: 10 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/918-16

Προθεσμία υποβολής: 26/08/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα Επιστήμονα Διαχείρισης και Επικοινωνίας, για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Γκρίτζαλη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Επιστήμονα Διαχείρισης & Επικοινωνίας.


To φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω επιστήμονα είναι η Διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη και προβολή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-10-6ΑΔΤ469Β4Μ-04Β


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ