ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/10/2016

Αριθμός: 10 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/918-16

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Σχετικά έγγραφα: ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-10-6ΑΔΤ469Β4Μ-04Β