ΕΝΑΝ (1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/04/2024

Αριθμός: 39 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/19478-24

Προθεσμία υποβολής: 06/05/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα-Βιβλιοθηκονόμο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών στήριξης των φοιτητών ΑΜΕΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και τη μετατροπή βιβλιογραφίας σε προσβάσιμη, σύμφωνα με την από 24/04/2024 απόφαση της 205ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 9ΩΟ7469Β4Μ-6Μ6). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  

Αντικείμενο έργου:

(α) η ανάπτυξη των υπηρεσιών στήριξης των φοιτητών ΑΜΕΑ, ειδικά στον τομέα της προσβασιμότητας στο υλικό και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, με αξιοποίηση του ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού και
(β) η μετατροπή  επιλεγμένου υλικού της βιβλιοθήκης σε προσβάσιμο, έτσι ώστε να ενταχθεί στην  πολυτροπική ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AmeLib του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-39