ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑΝ (1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/06/2024

Αριθμός: 39 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/19478-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.