ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/03/2023

Αριθμός: 24 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/9890-23

Προθεσμία υποβολής: 20/03/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Εκπαιδευτικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του ΟΠΑ» και κωδικό 11309601 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ήντουνα και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 08/03/2023 απόφαση της 153ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΠΠ469Β4Μ-ΒΕΨ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού, για την υποστήριξη και επικοινωνία των εργαστηρίων του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  

  • Υποστήριξη και επικοινωνία των εργαστηρίων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ