ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/04/2023

Αριθμός: 24 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/9890-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-24-ΨΜΞΡ469Β4Μ-ΟΝΧ