ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/12/2022

Αριθμός: 04 / 2022

Πρωτόκολλο: 11314401/51869-22

Προθεσμία υποβολής: 16/01/2023

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11314401.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ– ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  11314401, έως του ποσού των 161.869€  συμπ. του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κωδικοί  CPV: 42416100-6 Ανελκυστήρες, 42419510-4 Μέρη Ανελκυστήρων, 50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων.

Επικοινωνία: Πρωτόκολλο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (210,8203830), κα Αγγελική Ελευθερίου (210.8203251), κα Ευαγγελία Κρέπια (210.8203705), κα Παρασκευή Πατάπη (210.8203918).

Προθεσμία υποβολής προσφορών : 16/01/2023  (έως τις 11:00).

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2022-04
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47