ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/10/2022

Αριθμός: 102 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/40133-22

Προθεσμία υποβολής: 07/11/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση» και με κωδικό 310036 (ΜΤ-0036), που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Εμμανουήλ Καβουσανό και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ειδικότερα των άρθρων 243-245 αυτού,  προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την οργάνωση, τη διαχείριση, την επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 25/10/2022 απόφαση της 139ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (ΑΔΑ: 68Α4469Β4Μ-ΜΧ6). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: η συμβολή σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην οργάνωση, τη διαχείριση, την επικοινωνιακή υποστήριξη καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-102-ΨΦ2Κ469Β4Μ-8Θ2


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)