ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/12/2022

Αριθμός: 102 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/40133-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-102-ΨΦ2Κ469Β4Μ-8Θ2

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-102-ΨΦ2Κ469Β4Μ-8Θ2-ΟΡΙΣΤΙΚΑ