Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC011185055

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/09/2022

Αριθμός: 121 / 2022

Πρωτόκολλο: 32309/2022

Προθεσμία υποβολής: 10/09/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11337801» και τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 5076428) - [ΕΡ-3378-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-121-22PROC011185055