Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC011185055


Publication Date: 05/09/2022

Number: 121 / 2022

Reference: 32309/2022

Deadline for submission: 10/09/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11337801» και τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 5076428) - [ΕΡ-3378-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-121-22PROC011185055