Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010890274

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/07/2022

Αριθμός: 113 / 2022

Πρωτόκολλο: 26582/2022

Προθεσμία υποβολής: 14/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προωθητική καμπάνια για την ψηφιακή προβολή του Τμήματος Στατιστικής» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11315401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - [ΕΡ-3154-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-113-22PROC010890274