Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010890274


Publication Date: 08/07/2022

Number: 113 / 2022

Reference: 26582/2022

Deadline for submission: 14/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προωθητική καμπάνια για την ψηφιακή προβολή του Τμήματος Στατιστικής» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11315401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - [ΕΡ-3154-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-113-22PROC010890274