Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010824078

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/06/2022

Αριθμός: 111 / 2022

Πρωτόκολλο: 24861/2022

Προθεσμία υποβολής: 04/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εξοπλισμός και αναλώσιμα για τις ανάγκες του κου Μπράτη Θ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-111-22PROC010824078