Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010824078


Publication Date: 28/06/2022

Number: 111 / 2022

Reference: 24861/2022

Deadline for submission: 04/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εξοπλισμός και αναλώσιμα για τις ανάγκες του κου Μπράτη Θ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-111-22PROC010824078