Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010796274

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/06/2022

Αριθμός: 108 / 2022

Πρωτόκολλο: 24060/2022

Προθεσμία υποβολής: 28/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης για τους καταρτιζόμενους του προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «20613» και τίτλο «"ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - "YOUTH ENTREPRENEURSHIP SUMMER PROGRAM (YES)" - [ΣΜ-0613-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-108-22PROC010796274