Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010796274


Publication Date: 23/06/2022

Number: 108 / 2022

Reference: 24060/2022

Deadline for submission: 28/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης για τους καταρτιζόμενους του προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «20613» και τίτλο «"ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - "YOUTH ENTREPRENEURSHIP SUMMER PROGRAM (YES)" - [ΣΜ-0613-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-108-22PROC010796274