Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010697826

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/06/2022

Αριθμός: 105 / 2022

Πρωτόκολλο: 21896/2022

Προθεσμία υποβολής: 15/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και αναβάθμισης του Λογισμικού που χρησιμοποιεί το ΚΕΔΙΒΙΜ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «90000» και τίτλο «Λειτουργία ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - [12-0000-00]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-105-22PROC010697826