Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010697826


Publication Date: 07/06/2022

Number: 105 / 2022

Reference: 21896/2022

Deadline for submission: 15/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και αναβάθμισης του Λογισμικού που χρησιμοποιεί το ΚΕΔΙΒΙΜ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «90000» και τίτλο «Λειτουργία ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - [12-0000-00]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-105-22PROC010697826