Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010639220

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/05/2022

Αριθμός: 102 / 2022

Πρωτόκολλο: 20222/2022

Προθεσμία υποβολής: 06/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιών ελέγχου αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών και των απολογιστικών στοιχείων του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος FINE GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN) καθώς και σύνταξη τελικής οικονομικής έκθεσης.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11297601» και τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN) - [ΕΡ-2976-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-102-22PROC010639220