Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010639220


Publication Date: 27/05/2022

Number: 102 / 2022

Reference: 20222/2022

Deadline for submission: 06/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιών ελέγχου αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών και των απολογιστικών στοιχείων του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος FINE GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN) καθώς και σύνταξη τελικής οικονομικής έκθεσης.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11297601» και τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN) - [ΕΡ-2976-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-102-22PROC010639220