Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010609747

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/05/2022

Αριθμός: 098 / 2022

Πρωτόκολλο: 19879/2022

Προθεσμία υποβολής: 30/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ "ΝΟΜΟΣ" ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 1.800 ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-098-22PROC010609747