Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010609747


Publication Date: 24/05/2022

Number: 098 / 2022

Reference: 19879/2022

Deadline for submission: 30/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ "ΝΟΜΟΣ" ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 1.800 ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-098-22PROC010609747