Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010578667

Ημ/νια Δημοσίευσης : 18/05/2022

Αριθμός: 094 / 2022

Πρωτόκολλο: 18963/2022

Προθεσμία υποβολής: 23/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Ανανέωση και συμπλήρωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού με 3 laptops, 1 ipad και 1 πολυμηχάνημα laser, για τις ανάγκες της Γραμματείας του προγράμματος και της δια ζώσης και εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων του ΔΠΜΣ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11344701» και τίτλο «ΕΡΓO ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - [ΕΡ-3447-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-094-22PROC010578667