Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010578667


Publication Date: 18/05/2022

Number: 094 / 2022

Reference: 18963/2022

Deadline for submission: 23/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Ανανέωση και συμπλήρωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού με 3 laptops, 1 ipad και 1 πολυμηχάνημα laser, για τις ανάγκες της Γραμματείας του προγράμματος και της δια ζώσης και εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων του ΔΠΜΣ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11344701» και τίτλο «ΕΡΓO ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - [ΕΡ-3447-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-094-22PROC010578667