Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010519062

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/05/2022

Αριθμός: 090 / 2022

Πρωτόκολλο: 17511/2022

Προθεσμία υποβολής: 16/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Δαπάνη αγοράς τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών προς αντικατάσταση απαρχαιωμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες λειτουργίας του εργαστηρίου.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11183401» και τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-1834-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-090-22PROC010519062