Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010519062


Publication Date: 10/05/2022

Number: 090 / 2022

Reference: 17511/2022

Deadline for submission: 16/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Δαπάνη αγοράς τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών προς αντικατάσταση απαρχαιωμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες λειτουργίας του εργαστηρίου.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11183401» και τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-1834-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-090-22PROC010519062