Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010323381

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/04/2022

Αριθμός: 071 / 2022

Πρωτόκολλο: 12490/2022

Προθεσμία υποβολής: 10/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του μεταπτυχιακού μέσω google Ads στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών στο πρόγραμμα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002921» και τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: MBA ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0029-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-071-22PROC010323381