Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010323381


Publication Date: 05/04/2022

Number: 071 / 2022

Reference: 12490/2022

Deadline for submission: 10/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του μεταπτυχιακού μέσω google Ads στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών στο πρόγραμμα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002921» και τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: MBA ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0029-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-071-22PROC010323381