Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010300982

Ημ/νια Δημοσίευσης : 31/03/2022

Αριθμός: 068 / 2022

Πρωτόκολλο: 11718/2022

Προθεσμία υποβολής: 05/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αγορά τριών (3) αδειών χρήσης για πρόσβαση σε βάση δεδομένων (Corporate Governance dataset)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11333001» και τίτλο «ACTING FOR SUSTAINABILITY:EXPLORING THE FACTORS THAT BUILD SUSTAINABLE ORGANIZATIONS THROUGH INNOVATION - SFACTOR - [ΕΡ-3330-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-068-22PROC010300982