Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010300982


Publication Date: 31/03/2022

Number: 068 / 2022

Reference: 11718/2022

Deadline for submission: 05/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αγορά τριών (3) αδειών χρήσης για πρόσβαση σε βάση δεδομένων (Corporate Governance dataset)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11333001» και τίτλο «ACTING FOR SUSTAINABILITY:EXPLORING THE FACTORS THAT BUILD SUSTAINABLE ORGANIZATIONS THROUGH INNOVATION - SFACTOR - [ΕΡ-3330-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-068-22PROC010300982