Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010291672

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/03/2022

Αριθμός: 065 / 2022

Πρωτόκολλο: 10841/2022

Προθεσμία υποβολής: 04/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οκτώ (8) εκτυπωτών 3D» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11343601» και τίτλο «ΕΞΙΧΝΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ- MYSTIQUE - [ΕΡ-3436-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-065-22PROC010291672