Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010291672


Publication Date: 30/03/2022

Number: 065 / 2022

Reference: 10841/2022

Deadline for submission: 04/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οκτώ (8) εκτυπωτών 3D» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11343601» και τίτλο «ΕΞΙΧΝΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ- MYSTIQUE - [ΕΡ-3436-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-065-22PROC010291672