Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010216224

Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/03/2022

Αριθμός: 060 / 2022

Πρωτόκολλο: 9266/2022

Προθεσμία υποβολής: 21/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά ψηφιακής κάμερας για την κοπή της πίτας του Τμήματος Μ&Ε» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-060-22PROC010216224