Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010216224


Publication Date: 16/03/2022

Number: 060 / 2022

Reference: 9266/2022

Deadline for submission: 21/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά ψηφιακής κάμερας για την κοπή της πίτας του Τμήματος Μ&Ε» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-060-22PROC010216224