Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010185567

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/03/2022

Αριθμός: 057 / 2022

Πρωτόκολλο: 8658/2022

Προθεσμία υποβολής: 16/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανάπτυξη, υποστήριξη και επίδειξη κινητών εφαρμογών (mobile apps) Apple iOS» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11181605» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ - ΓΓΕΚ 2019 - [ΕΡ-1816-05]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-057-22PROC010185567