Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010185567


Publication Date: 11/03/2022

Number: 057 / 2022

Reference: 8658/2022

Deadline for submission: 16/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανάπτυξη, υποστήριξη και επίδειξη κινητών εφαρμογών (mobile apps) Apple iOS» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11181605» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ - ΓΓΕΚ 2019 - [ΕΡ-1816-05]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-057-22PROC010185567