Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010104576

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/02/2022

Αριθμός: 038 / 2022

Πρωτόκολλο: 6549/2022

Προθεσμία υποβολής: 01/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Υλικά άμεσης ανάλωσης (μελάνια, toner) για τις ανάγκες της γραμματείας του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000719» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2019-2021 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-038-22PROC010104576