Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010104576


Publication Date: 23/02/2022

Number: 038 / 2022

Reference: 6549/2022

Deadline for submission: 01/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Υλικά άμεσης ανάλωσης (μελάνια, toner) για τις ανάγκες της γραμματείας του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000719» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2019-2021 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-038-22PROC010104576