Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010103872

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/02/2022

Αριθμός: 037 / 2022

Πρωτόκολλο: 6644/2022

Προθεσμία υποβολής: 01/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση με σταθερό banner για 15 ημέρες.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31005021» και τίτλο «"ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0050-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-037-22PROC010103872