Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010103872


Publication Date: 23/02/2022

Number: 037 / 2022

Reference: 6644/2022

Deadline for submission: 01/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση με σταθερό banner για 15 ημέρες.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31005021» και τίτλο «"ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0050-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-037-22PROC010103872