Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010033785

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/02/2022

Αριθμός: 030 / 2022

Πρωτόκολλο: 4884/2022

Προθεσμία υποβολής: 15/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του μεταπτυχιακού μέσω προβολής στο site της eduguide.gr.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003521» και τίτλο «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0035-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-030-22PROC010033785